هدف نیروهای عراقی اینستاگرام فاضلاب تروریست

هدف: نیروهای عراقی اینستاگرام فاضلاب تروریست تصویر وبگردی فاضلاب تلگرام

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

با آخر یافتن گزینش رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری که با حواشی زیادی روبه رو بود، دفترچه راهنمای گزینش رشته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

عبارات مهم : اسلامی

با آخر یافتن گزینش رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری که با حواشی زیادی روبه رو بود، دفترچه راهنمای گزینش رشته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 روز گذشته منتشر شد. به منظور شرکت داوطلبان علاقه مند به پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی کد دسترسی گزینش رشته به وسیله شرکت سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتیجه های اولیه درج شده است است و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی می توانند نسبت به گزینش رشته در این دانشگاه اقدام کنند.

سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

گرچه وقت گزینش رشته تعیین نشده هست، ولی کلیه داوطلبان مجاز به گزینش رشته ضرورت دارد با توجه به نتیجه های درج شده است در کارنامه صادره از سوی شرکت سنجش آموزش کشور و در وقت اعلام شروع گزینش رشته با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به گزینش حداکثر 100 کد رشته/محل متناسب با کد مجموعه امتحانی خود اقدام کنند. ولی نگاهی دقیق به دفترچه منتشرشده به وسیله مرکز سنجش و پذیرش قطعا می تواند اطلاعات کلیدی در اختیار داوطلبان قرار دهد. در ادامه بااهمیت ترین نکات این دفترچه آمده است:

گزینش رشته و نحوه پذیرش دانشجو

نتایج اولیه اوضاع علمی داوطلبان به صورت کارنامه و براساس نمره کل و رتبه آنان با توجه به سهمیه و کد رشته امتحانی که داوطلب در آزمون آن شرکت کرده هست، به وسیله شرکت سنجش اعلام خواهد شد. به منظور شرکت داوطلبان علاقه مند به پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی کد دسترسی گزینش رشته به وسیله شرکت سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتیجه های اولیه درج شده است است و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی می توانند نسبت به گزینش رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند. داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول در کد رشته امتحانی دوم نیز عضویت و در آزمون شرکت کرده اند، می توانند رشته/محل های متناسب با کد رشته امتحانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان 100 رشته/محل انتخابی درج کنند.

با آخر یافتن گزینش رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری که با حواشی زیادی روبه رو بود، دفترچه راهنمای گزینش رشته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

داوطلبان مورد نیاز است هزینه گزینش رشته به مبلغ 46000 تومان را از طریق سامانه مرکز سنجش و پذیرش پرداخت کنند. با توجه به اینکه بعد از پرداخت هزینه عضویت امکان بازپس گیری آن وجود ندارد، لذا به داوطلبان توصیه شده است است بعد از آگاهی از شرایط و ضوابط گزینش رشته نسبت به پرداخت هزینه عضویت اقدام کنند. پذیرش نهایی داوطلبان نیز به این صورت است که بعد از آخر مهلت مقرر جهت گزینش رشته، نتیجه های نهایی داوطلبان شرکت کننده به وسیله شرکت سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

نحوه عضویت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

کلیه حائزین شرایط درخواست کننده دوره کارشناسی ارشد مشمول بر استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل 16 جهت رشته های غیر علوم انسانی و 17 جهت رشته های علوم انسانی و سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی اعلام شده است براساس امتیازات حاصل از معدل و سایر شاخص های مرتبط ارزیابی و براساس ظرفیت 10 درصدی جهت هر یک از رشته/محل های انتخابی گزینش علمی خواهند شد. پذیرش دانش آموختگان واجد شرایط در هر سال تحصیلی تنها جهت یک بار و فقط در همان سال در رشته هم نام و متجانس امکان پذیر هست. ترم تابستانی و مرخصی بدون احتساب سنوات جزء نیمسال های تحصیلی محسوب نمی شوند، مشروط به اینکه تعداد نیمسال های تحصیلی جهت دوره کارشناسی پیوسته هشت نیمسال و جهت دوره کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال زیاد نشود.

سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

این دفترچه قیدهای دیگری را نیز جهت دانشجویان در نظر گرفته هست؛ عوض کردن رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است و دانشجویانی که دارای دروس معادل سازی شده است باشند، مشمول بر پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) نمی شوند. داوطلبان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مجاز به گزینش حد اکثر 100 رشته/محل از یک مجموعه از جدول شماره یک این دفترچه راهنما هستند.

نحوه عضویت در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون

متقاضیان شرکت در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون آزمون (استعدادهای درخشان) باید رشته ای متجانس و هم نام با رشته فارغ التحصیلی دوره کارشناسی خود را در مجموعه گزینش کنند و در وقت عضویت از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده است باشند. امتیاز پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در دانشگاه آزاد اسلامی تنها مختص فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی هست، لذا سایر افراد از عضویت و ارسال هرگونه تقاضا در این زمینه خودداری کنند. اولویت پذیرش در مرحله اول در رشته/محل دانشگاهی فراغت از تحصیل هست. چنانچه به هر دلیلی (محدودیت ظرفیت پذیرش یا عدم دایر بودن رشته مورد تقاضا در محل دانشگاهی از فراغت از تحصیل) امکان پذیرش داوطلب در واحد محل تحصیل در دوره کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) وجود نداشته باشد، اولویت های صدگانه وی ملاک بررسی قرار خواهد گرفت. گفتنی است دانشجویانی که از طریق امتیاز پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) در محل های دانشگاهی عضویت می کنند، حق درخواست انتقال به سایر محل های دانشگاهی را نخواهند داشت.

با آخر یافتن گزینش رشته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری که با حواشی زیادی روبه رو بود، دفترچه راهنمای گزینش رشته پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی چه کسی است؟

فارغ التحصیل ممتاز هر رشته در محل دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی فردی است که دارای امتیازات درج شده است در موارد زیر باشد: 1- فارغ التحصیل رتبه اول هر سال تحصیلی محل دانشگاهی، فردی است که در رشته تحصیلی مربوطه دارای بالاترین معدل کل در بین فارغ التحصیلان آن سال تحصیلی باشد. 2- جهت تعیین فارغ التحصیل رتبه اول هر سال، دانشجویان رشته یا گرایشی را که حداکثر تا آخر تیرماه هر سال فارغ التحصیل شده است و مشمول شرایط و ضوابط تعیین شده است باشند با هم مقایسه می کنند و از میان فارغ التحصیلان هر رشته و گرایش هر سال، فردی که میانگین کل بالاتری را کسب کرده باشد، به عنوان رتبه اول آن رشته یا گرایش مشخص می شود. از سوی دیگر فارغ التحصیلان باید از طریق آزمون سراسری وارد دوره تحصیلی شده است باشند و حداکثر مدت تحصیل آنها جهت دوره کارشناسی پیوسته چهار سال و کارشناسی ناپیوسته دو سال از وقت شروع به تحصیل در نظر گرفته شود. همچنین در هیچ کدام از نیمسال های تحصیلی مشروط نشده باشند و همچنین فاقد دروس معادل سازی شده است باشند. حتی در موارد استثنایی چنانچه چند نفر دارای شرایط کاملا مساوی باشند، فردی که مدت تحصیل او حداقل یک نیمسال کوتاه تر باشد، به عنوان رتبه اول رشته معرفی می شود و در غیر این صورت همه آنها به عنوان نفر اول معرفی می شوند.

سیر تا پیاز گزینش رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97

چند توصیه در ِگوشی

1- شهریه پذیرفته شدگان واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی براساس شهریه مصوب هر سال این محل های دانشگاهی تعیین می شود و تا دو برابر شهریه واحدهای داخلی هست. 2- شهریه دانشجویان ورودی سال 97 واحد بین المللی کیش به میزان ۲۵/۱شهریه دانشجویان واحدهای داخلی (غیربین الملل) هست. 3- هرگونه انتقال و دورهمی از واحدها، پردیس ها و مراکز بین المللی و برون مرزی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع هست. 4- دانشجویانی که بعد از پذیرش در دانشگاه و عضویت و اخذ واحد به هر دلیلی تقاضای انصراف از تحصیل داشته باشند، طبق ضوابط و مقررات دانشگاه مشمول پرداخت هزینه انصراف می شوند. 5- دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند، از پرداخت هزینه انصراف معاف هستند.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران

سهمیه ها نیز یکی از آن دست مواردی است که تعداد قابل توجهی از داوطلبان نگاه خاصی به آن دارند. طبق اطلاعات دفترچه راهنمای منتشرشده، 25 درصد ظرفیت هر کد رشته/محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان تخصیص داده شده است دارد. از سوی دیگر پنج درصد ظرفیت هر کد رشته محل نیز به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان با حداقل 6 ماه حضور به میل خود در جبهه تخصیص داده شده است دارد. البته گفتنی است در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران به وسیله داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولان سهمیه پنج درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب مورد نیاز را داشته باشند تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد تخصیص داده شده است می یابد. گفتنی است براساس قوانین حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت 25 درصدی یا پنج درصدی) 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده است در گزینش آزاد در هر کد رشته/محل و حدنصاب نمره رزمندگان 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده است در گزینش آزاد در هر کد رشته /محل است.

فرهیختگان

واژه های کلیدی: اسلامی | دانشگاه | دانشگاه | داوطلبان | آزمون سراسری | پذیرش دانشجو | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz